AVG


Algemene verordening gegevensbescherming

Avondvierdaagse van Steenwijk, gevestigd in Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

A. Gaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Avondvierdaagse van Steenwijk Hij is te bereiken via a.gaal@avondvierdaagse-steenwijk.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Avondvierdaagse van Steenwijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Digitale Inschrijving groepen en scholen (Opslag in een database)

 • Naam (school/groep), Naam contact persoon, Adres, Telefoon, email adres

Contact formulier (Opslag in een email account)

 • Naam, email adres, telefoon

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geen.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@avondvierdaagse-steenwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Avondvierdaagse van Steenwijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verstrekken van juiste aantal medailles aan jou
  • Contact met jou wanneer wij vragen hebben over de inschrijving
  • Trendinformatie voorgaande jaren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Avondvierdaagse van Steenwijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Avondvierdaagse van Steenwijk) tussen zit.

 

Avondvierdaagse van Steenwijk gebruikt geen geautomatiseerde systemen voor besluitvorming.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Avondvierdaagse van Steenwijk verstrekt niet aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Avondvierdaagse van Steenwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avondvierdaagse van Steenwijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@avondvierdaagse-steenwijk.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Avondvierdaagse van Steenwijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Avondvierdaagse van Steenwijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@avondvierdaagse-steenwijk.nl.

Avondvierdaagse van Steenwijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

 • Contact formulier – 1 jaar – Elk nieuw jaar (seizoen) worden deze email’s permanent gewist.
 • Digitale Inschrijving – 10 jaar – Persoonsgegevens zijn gekoppeld aan medaille en aantal wandelaars gegevens. Zo kan Avondvierdaagse van Steenwijk elk jaar de trends bekijken van afgelopen jaren. Deze gegevens blijven intern en worden niet vertrekt aan derden.
Print Friendly, PDF & Email